Afdelingsbestyrelse

Ordinære afdelingsmøder

Der er mulighed for at afholde to ordinære afdelingsmøder om året.

Beboerne beslutter selv, om de vil holde to ordinære afdelingsmøder, og på hvilket et af dem der skal vælges afdelingsbestyrelse. Beboerne i Store Hus har besluttet at holde 2 ordinære møder.

De to mulige ordinære afdelingsmøder er:

1. Hvert år skal der afholdes budgetafdelingsmøde i hver enkelt afdeling inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse, hvilket i Avedøre Boligselskab vil sige inden 1. oktober. På dette møde forelægges afdelingens budget for det kommende år for afdelingsmødet til godkendelse. 25 pct. af de fremmødte stemmeberettigede deltagere kan forlange, at afdelingens driftsbudget skal sendes til urafstemning blandt afdelingens beboere.

2. Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskabet skal forelægges regnsskabsafdelingsmødet til godkendelse. Dette møde skal afholdes inden fem måneder efter regnskabsårets slutning, i Avedøre Boligselskab er det inden 1. juni.

Afdelingsmødet skal også beslutte på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen, og eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet, skal finde sted.

På det afdelingsmøde, hvor valg til afdelingsbestyrelsen finder sted, skal det også besluttes, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, der vælger formand for afdelingsbestyrelsen. Og det skal ligeledes besluttes, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, der skal vælge medlemmer til repræsentantskabet

Indkaldelse med tid, sted og dagsorden for afdelingsmøder skal ske med mindst 4 ugers varsel. Budget og årsregnskab for afdelingen og indkomne forslag udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 8 dage før afdelingsmødet.

 

Dagsordenens punkter

Dagsorden for afdelingsmødet skal indeholde følgende punkter:

1. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Fremlæggelse af afdelingens budget eller årsregnskab til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen
7. Evt. valg af medlemmer til repræsentantskabet

Formand og øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Hvis flertallet af beboerne i en afdeling er medlem af en lokal lejer- eller beboerforening, kan afdelingsmødet beslutte, at lejer- eller beboerforeningens bestyrelse også skal fungere som afdelingsbestyrelse. Beslutningen gælder, indtil et nyt beboermøde beslutter at ophæve den.