Afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Det er på afdelingsmøderne, at afdelingsbestyrelsens opgaver bliver defineret for den kommende periode. Afdelingsbestyrelsen udarbejder i samarbejde med Ejendomskontoret forslag til budgetter og regnskaber, samt forslag til afdelingsmøderne. For god ordens skyld skal det nævnes, at det er muligt for alle beboere at fremsætte forslag til afdelingsmøderne. 

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, og kan beslutte at den endelige afgørelse af spørgsmål, der hører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere. Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt medvirker til, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til selskabets ledelse.

Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative beføjelser.


Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget træffe beslutning om:

 • Hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt fornyelser selskabets ledelse skal lade udføre i afdelingen
 • Drift og brug af fælleslokaler i afdelingen
 • Etablering af fritidsaktiviteter og lignende i afdelingen

Selskabets ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner, og skal orientere afdelingsbestyrelsen om ledelsens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

 

Modernisering og forbedringer

Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at der skal udføres:

 • Rimelige moderniseringsarbejder.
 • Ombygninger.
 • Energibesparende eller miljøfremmende foranstaltninger.
 • Tekniske installationer.
 • Vaskeriændringer.
 • Ændringer til fælleslokaler eller inddragelse til nye.
 • Ændringer til legepladsen.
 • Ændringer til parkeringspladser.
 • Udbedring af byggeskader.
 • Ombygning af ledige lejligheder.
 • Påbygning af tage og lignende.

Beslutningerne og den heraf følgende lejeforhøjelse skal godkendes på et af afdelingsmøderne. Er den forventede lejeforhøjelse højere end 15%, og fremsætter mindst 1/4 af afdelingsmødets stemmeberrettigede deltagere krav herom, skal endelig godkendelse ske ved urafstemning blandt alle boligtagere i afdelingen. 

 

Nedlægger afdelingsbestyrelsens sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetages afdelingsbestyrelsens funktioner af selskabets bestyrelse.