Afdelingsbestyrelse

Ekstraordinære afdelingsmøder

Ekstraordinære afdelingsmøder afholdes, hvis:

  • afdelingsbestyrelsen finder anledning til det
  • eller mindst 25% af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet
  • eller et tidligere afdelingsmøde har truffet beslutning herom
  • eller selskabets bestyrelse anmoder om det.

 

Indkaldelse udsendes
Indkaldelse til afdelingsmøder skal ske ved brev til samtlige husstande i afdelingen.

 

Adgang og stemmeret
Alle boligtagere i afdelingen har adgang og stemmeret. Som boligtager betragtes den, der står på kontrakten, dennes ægtefælle eller hermed sidestillet person. Hver husstand har 2 stemmer.

Beboere i pensionistboliger, ungdomsboliger og enkeltværelser er sidestillet med andre boligtagere. Øvrige lejere i afdelingen samt selskabets ledelse og repræsentanter for denne har adgang til afdelingsmødet uden stemmeret.

 

Forslag til afdelingsmødet
Enhver, der har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet.

 

Afstemning på afdelingsmødet
Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede personer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Urafstemning
Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boligtagere, hvor hver husstand har 2 stemmer uanset størrelse.

Når et forslag har været til urafstemning, kan en ny urafstemning om samme forslag først finde sted efter afholdelse af næste ordinære afdelingsmøde.