Beboerhåndbog

Husorden

Download husordenen.

 

HUSORDEN FOR STORE HUS

”Den gode nabo”

Indledning

I Store Hus bor vi mange mennesker sammen på et lille areal. Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, tryghed og tilfredshed for beboerne. Det er vigtigt, at alle bestræber sig på at tage hensyn til hinanden og forsøger at undgå konflikter.

Det er også i vores fælles interesse, at Store Hus og friarealer holdes i en pæn stand – både for at have noget pænt at se på, men også for at holde omkostningerne til vedligeholdelse nede.

Derfor er det vigtigt at have kendskab til denne husorden, som er gældende for Store Hus’ beboere, herunder gæster og andre besøgende.

Beboerne i Store Hus kan ved stemmeflertal på et beboermøde vedtage ændringer til husordenen.

Hvis du er i tvivl, så kontakt ejendomskontoret.

 

1. Antenner

1.1. Antenner og paraboler må kun sættes op efter skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret.

2. Affald

2.1. Dagsrenovationslignende affald (mad- og restaffald) skal afleveres i affaldsskakten i skaktrummene på hver etage. Affald skal afleveres i de udleverede poser eller poser i samme størrelse. Af hygiejniske grunde skal affaldet pakkes i lukkede affaldsposer. Husk at lukke lågen til affaldsskakten af hensyn til brandrisiko, lugt og skadedyr.

2.2. Andet affald (plastik, pap, elektronik, m.m.) skal placeres i de dertil indrettede containere (Smartlines), bure eller på anviste pladser i containergården eller i de opstillede containere ved ramperne.

2.3. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind.

2.4. Henkaster man affald, roder i efterladt affald eller sorterer forkert, vil Ejendomskontoret udstede en regning pr. genstand (gældende takst kan ses på hjemmesiden) eller for den tid der bruges på oprydning/sortering.

3. Altan/karnap

3.1. Opbevaring af effekter på den inddækkede altan skal ske under hensyntagen til naboer og omgivelser. Der må ikke opbevares pulterrumslignende genstande så højt, at det kan ses udefra.

3.2. Der må kun benyttes elektrisk grill på altanerne.

4. Fællesarealer

4.1. Alle områder i og omkring Store Hus skal fremstå i ryddelig og pæn stand, og det skal du som beboer bidrage til. Det er dit ansvar at sørge for, at der er ryddeligt på fællesarealerne. Undlader du at rydde op efter dig selv, vil oprydningen ske på din regning.

4.2. På fællesarealer må du ikke opbevare eller bruge genstande, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger og/eller de andre beboere i ejendommen. Ejendomskontoret har til enhver tid ret til at fjerne disse genstande på din regning.

4.3. Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer. Rygning er tilladt på svalegangene under hensyntagen til naboerne, men det er ikke tilladt at kaste skodder ud fra svalegange og/eller lejemål.

4.4. Vaskeriet må benyttes af alle beboere. Børn under 15 år må kun benytte vaskeriet i følgeskab med en voksen. De opsatte regler skal følges. Brug af vaskeriet sker på eget ansvar.

4.5. Beboerlokalet i kælderen, 2A kan benyttes af alle beboere. De opsatte regler skal følges. 

5. Husdyr

5.1. Det er tilladt at holde to katte. Du skal have en tilladelse til husdyrhold fra ejendomskontoret, forinden du anskaffer en kat eller flytter ind med en kat.

5.2. Det er ikke tilladt at holde hund, herunder at have besøg af hunde, og det er derfor heller ikke tilladt at have hund med i elevatorerne eller andre steder i Store Hus.

5.3 Det er tilladt at holde servicehund. Relevant dokumentation skal forevises på ejendomskontoret.

6. Hårde hvidevarer

6.1. Hårde hvidevarer skal betjenes ifølge brugsanvisningen.

6.2. Hvis en skade skyldes, at du har betjent eller misbrugt apparaturet, vil du blive gjort erstatningsansvarlig.

6.3. Det er tilladt at have egne hvidevarer i Store Hus. Før installering skal der indhentes tilladelse på ejendomskontoret. Før ibrugtagning skal installationen ligeledes godkendes af ejendomskontoret.

6.4. Nedtagning af egne hårde hvidevarer er et krav ved fraflytning.

7. Indeklima og skimmelsvamp

7.1. Vær opmærksom på at lufte ud i boligen, så der er et godt indeklima.

7.2. Al forebyggelse af skimmelsvamp begynder med at holde boligen tør. Observerer du skimmelsvamp, skal du kontakte ejendomskontoret.

Giver du ikke ejendomskontoret besked, eller skyldes skimmelsvampen forkert adfærd, risikerer du selv at skulle afholde omkostningerne til sanering.

8. Klage

8.1. Inden du vælger at klage over en anden beboer, er det en god idé at tale med vedkommende om, hvad du oplever, og hvordan du føler dig generet.

8.2. Hvis du ønsker at klage over en anden beboer, skal du henvende dig til ejendomskontoret for råd og vejledning.

9. Kælderrum

9.1. Der må opbevares effekter i et tildelt kælderrum inden for det indhegnede område. Der må ikke opbevares brandfarlige gasser og væsker.

9.2. Kælderrummene skal altid - også selv om de er tomme - være aflåste. Det er vigtigt, at du selv sætter en hængelås på dit rum, da du ellers risikerer, at andre beboere benytter det. Beboeren er altid ansvarlig for, hvad der er opbevaret i dennes kælderrum.

9.3. Kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum.

9.4 Kælderrum må ikke videreudlejes.

10. Maskiner

10.1. Benyttelse af maskiner skal altid ske under hensyntagen til de øvrige beboere og ejendommen. Maskiner må kun benyttes på følgende tidspunkter:

- Hverdage kl. 8.00-19.00

- Lørdage kl. 10.00-15.00

- Søn- og helligdage kl. 10.00-15.00

11. Musik m.v.

11.1. Benyttelse af musikanlæg, instrumenter eller andre former for lydgengivere skal ske med hensyntagen til naboerne. Dette gælder både udendørs og indendørs.

11.2. Der må ikke være støjende adfærd søndag-torsdag i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 08.00 og fredag-lørdag kl. 00.00 til kl. 08.00.

12. Parkering

12.1. Parkering af personbiler, varebiler og motorcykler må kun ske på optegnede parkeringspladser. Køretøjer over 3,5 ton må kun parkeres efter aftale med Ejendomskontoret.

12.2. Ikke-indregistrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

12.3. Anhængere/trailere må kun parkeres efter anvisning og med tilladelse fra Ejendomskontoret. 

12.4. Campingvogne på max. 1000 kg må kun parkeres efter henvisning fra Ejendomskontoret og i max. 48 timer med gyldig p-tilladelse.

12.5. Cykelparkering på fællesarealer skal ske i cykelkældrene eller i de opsatte cykelstativer på udendørs fællesarealer. Det er ikke tilladt at parkere cykler mv. på svalegange. Ejendomskontoret har til enhver tid ret til at fjerne cykler på din regning.

12.6. Knallerter og ladcykler skal parkeres i de aflåste rum ved carportene eller ved cykelstativerne. Det er således ikke tilladt at parkere ladcykler, knallerter eller andre motoriserede køretøjer i cykelkældrene og kælderrummene.

12.7. Det er ikke tilladt at have brændstofsdrevne køretøjer med i elevatoren.

13. Skadedyr

13.1. Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. skægkræ, mus, rotter, kakerlakker og lignende, skal du straks meddele det til ejendomskontoret.

13.2. Er der skadedyr i din bolig, er det vigtigt, at du følger ejendomskontorets eller skadedyrsbekæmperens anvisninger. Følges anvisningerne ikke, vil du blive gjort erstatningsansvarlig for udbedringerne.

13.3. For at mindske risikoen for skadedyr må du ikke henkaste affald eller fodre fugle, katte eller andre dyr.

14. Skiltning & postkasser

14.1. Du har pligt til at tømme din postkasse.

14.2. Ureglementerede mærkater må ikke sættes på postkassen.

14.3. Det er ejendomskontoret, der står for opsætning af navneskilt på dørtelefon, postkasse samt ved hoveddør.

15. Vinduer

15.1. Vinduerne i boligen skal altid være intakte.

16. VVS-installationer og afløb

16.1. Har du utætte vandhaner eller løbende toiletter skal du straks kontakte ejendomskontoret.

16.2. For at undgå tilstopning af afløbsrør må bleer, vat, avispapir, kattegrus og lignende ikke kommes i toilettet og afløbet. Stopper dit afløb/toilet grundet forkert brug, vil du blive gjort erstatningsansvarlig.

16.3. Der er monteret en fugtmelder i rørskakten i dit badeværelse. Du har pligt til straks at henvende dig til ejendomskontoret, hvis fugtmelderen giver lyd.

17. Ødelæggelse og hærværk

17.1. Du har ansvar for skader på ejendommen, som er begået af dig, medlemmer af din husstand eller dine gæster. Hvis dette sker, vil du blive gjort erstatningsansvarlig.

Afslutning

Som beboer i Store Hus har du pligt til aktivt at bidrage til, at husordenen overholdes. ejendomskontoret har ret til at påtale gældende bestemmelser og har ansvaret for, at husordenen bliver overholdt. Manglende overholdelse af husordenen kan i sidste ende medføre opsigelse/ophævelse af lejemål.

Denne husorden er besluttet af beboerne på afdelingsmødet den. 18. maj 2022 og træder i kraft pr. 1. juli. 2022.