Beboerhåndbog

Husorden

Download husordenen.

 

1. Antenner

1.1. Tilslutning til fællesantenne skal foretages med originale kabler og stik, ellers er der risiko for, at du kommer til at ødelægge hele ejendommens antenneanlæg. Du kan blive erstatningsansvarlig, hvis du foretager tilslutning i strid med reglerne.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Ejendomskontoret.

1.2. Udvendige antenner, loftsantenner og paraboler må kun sættes op efter skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret. Ansøgningen kan afhentes på Ejendomskontoret.

 

2. Affald

2.1. Affald i containergården skal placeres i de dertil indrettede containere, bure eller på anviste pladser efter afdelingens nærmere fastsatte regler. Ved indgangen til carportene er opstillet genbrugscontainere til flasker og papirer.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Ejendomskontoret.

2.2. Dagsrenovationslignende affald skal udelukkende afleveres i affaldsskakten i skatrummene på hver etage.

Af hygiejniske grunde skal dette affald pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden du smider det ud. Husk at lukke låget til affaldsskakt af hensyn til lugt og skadedyr.

Affaldsposerne omdeles i postkasserne af Ejendomskontoret.

2.3. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind i f.eks. aviser.

2.4. Bolig og altan må ikke benyttes til opmagasinering af affald.

 

3. Altan/karnap

3.1. Opbevaring af pulterrumslignende effekter på den inddækkede altan skal ske under hensyntagen til naboer og omgivelser. Det betyder bl.a., at der ikke må opbevares genstande så højt, at det kan ses udefra.

3.2. Der må ikke grilles på altanerne. 

 

4. Forsikringer

4.1. Vinduer i boliger skal altid være forsynede med hele ruder.

Store Hus har en forsikring, der dækker bygningerne. Den dækker dog ikke hærværk. Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo, glas og kumme. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring. 

 

5. Fællesarealer 

5.1. Alle områder i og omkring Store Hus skal fremstå i ryddelig og pæn stand, og det skal du som beboer bidrage til. Det er dit ansvar at sørge for, at der er ryddeligt på fællesarealerne.

Undlader du at rydde op efter dig selv, vil oprydningen ske på din regning.

5.2. På de indvendige fællesarealer må intet henstilles ellers parkeres. Ejendomskontorets personale har til enhver tid ret til – og uden varsel – at fjerne disse genstande. Oprydningen vil ske på din regning.

Undlader du at rydde op efter dig selv, f.eks. dagsrenovationslignende affald, eller har du rodet i efterladt affald og spredt det over et område, vil Ejendomskontoret udstede en regning til dig pr. gang / pr. pose/ pr. genstand eller pr. forseelse.

Beløbet er p.t. min. kr. 200, men kan være højere afhængig af mængden.

5.3. På fællesarealer må du ikke opbevare eller bruge genstande, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for bygninger og/eller de andre beboere i ejendommen.

5.4. Det er ikke tilladt at tegne og male på vægge og mure.

5.5. Det er ikke tilladt at ryge på indendørs fællesarealer. Dog er det tilladt at ryge på svalegangene.

5.6. Det er ikke tilladt at cykle på indendørs fællesarealer eller gangstier. Det er ligeledes ikke tilladt at cykle gennem indgangsarealerne ved elevatorerne.

5.7. Beboervaskeriet betjenes med et kortsystem og alle, som bor i afdelingen og er fyldt 15 år, har adgang til at benytte vaskeriet. De på vaskeriet opsatte regler skal til enhver tid følges. Benyttelse af vaskeriet og dets maskiner sker på eget ansvar.

 

6. Husdyr

6.1. Beboerne i Store Hus har vedtaget, at det kun er tilladt at holde én kat.

6.2. Det er ikke tilladt at holde hund, herunder at have besøg af hunde eller hunde i pleje, og det er derfor heller ikke tilladt at have hund med i elevatorerne eller andre steder i afdelingen.

Det er tilladt at holde servicehund.

6.3. Du må ikke anskaffe dig en kat, før du har fået tilladelse til husdyrhold fra Ejendomskontoret. Ansøgning kan afhentes på Ejendomskontoret.

 

7. Hårde hvidevarer

7.1. For at få det fulde udbytte af de hårde hvidevarer, der måtte følge med boligen, bør du sætte dig grundigt ind i brugsanvisningen. Spørg Ejendomskontoret hvis du er i tvivl.

7.2. Hvis en skade skyldes, at du har betjent eller misbrugt udstyret, skal du selv betale for, at det bliver repareret af en autoriseret håndværker.

7.3. Alle uregelmæssigheder ved hårde hvidevarer, der følger med boligen, skal du melde til Ejendomskontoret, så snart du opdager dem.

7.4. Du må gerne installere egen vaskemaskine, opvaskemaskine og kondenstørretumbler i din bolig, hvis arbejdet bliver udført fagligt forsvarligt af en autoriseret momsregistreret håndværker.

7.5. Inden du påbegynder arbejdet, skal du søge om tilladelse hos Ejendomskontoret, da tilladelsen til installationen/-erne ellers ikke gives.

7.6. Når arbejdet er udført skal driftspersonalet godkende de installerede hårde hvidevarer.

7.7. I tilfælde af fejlinstallation, misbrug eller følgeskader vil du blive gjort erstatningsansvarlig og skal betale for udbedring af skader.

7.8. Nedtagning af egne hårde hvidevarer er et krav ved fraflytning. Installationen skal frakobles, og vaskemaskine og/eller opvaskemaskine og/eller kondenstørretumbler skal fjernes fra lejligheden. 

 

8. Indeklima og skimmelsvamp

8.1. I Store Hus er der risiko for fugtdannelse og svampeangreb, bl.a. når du ikke lufter ud. Det er skadeligt for dit helbred og ødelægger bygning, træværk, tapet og maling. Luft derfor gerne ud 2 gange dagligt af 5-10 minutter, da stillestående luft i boligen optager fugt og bliver iltfattig.

8.2. Skimmelsvampe kan kun vokse, hvor der er fugtigt. Så al forebyggelse af skimmelsvamp begynder med at holde boligen tør. 

Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under 14 Celcius-grader.

Dine vægge kan blive særligt kolde bag møbler og dine gulve lige sådan. Sørg derfor for at luften kan cirkulere bag møblerne, og stil ikke møblerne for tæt på væggen.

Skyldes skimmelsvampen årsager, du selv har været med til at forårsage, skal du som beboer skraks rette op på forholdene og selv udføre og bekoste opretningen.

 

9. Klage

9.1. Inden du vælger at klage over en anden beboer, er det en god idé at tale med vedkommende om, hvad du oplever, og hvordan du føler dig generet.

Hvis du ønsker at klage over en anden beboer, skal du fremsende en skriftlig klage til Ejendomskontoret.

9.2. Det er Ejendomskontoret, der behandler klager over andre beboere, der ikke overholder husordenen. Fortsætter du med at være generet af en anden beboer, kan du derfor klage til Ejendomskontoret, som skal påse, at husordenen bliver overholdt.

9.3. Ejendomskontoret kan påtale forholdet over for den beboer, der ikke overholder husordenen og pålægge denne at indrette sig efter den gældende husorden.

9.4. Retter beboeren, der overtræder husordenen, sig ikke efter påbuddet fra Ejendomskontoret, kan denne sende sagen videre til behandling i boligforeningens administration, der vurderer, om sagen skal indbringes for Beboerklagenævet, eller om der kan ske opsigelse eller ophævelse af lejemålet.

 

10. Kælderrum

10.1. Der må kun opbevares indbo i dit kælderrum, og dette skal ske inden for dit indhegnede område.

10.2. Tildelte kælderrum skal vedligeholdes i samme omfang som andre dele af lejemålet.

10.3. Disse rum er ofte indrettet i det sikringsrum, som er påkrævet i lovgivningen. Det betyder, at afdelingen med kort varsel kan kræve rummene ryddet. Rummene skal altid - også selv om de er tomme - være aflåste.

10.4. Kælderrum må aldrig benyttes som opholds- og soverum.

 

11. Maskiner

11.1. Benyttelse af maskiner skal altid ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og ejendommen. Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt, og må kun foregå på følgende tidspunkter:

- Hverdage mellem kl. 9:00 - 19:00

- Lørdage mellem kl. 9:00 - 16:00

- Søn- og helligdage kl. 9:00 - 12:00

 

12. Musik m.v.

12.1. Benyttelse af musikanlgæg, fjernsyn, instrumenter eller andre former for lydgengivere skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Dette gælder såvel i boliger, i selskabslokalet som udenørs og på afdelingens fællesområde.

Al støjende adfærd skal ophøre senest kl 22:00.

 

13. Parkering

13.1. Parkering af personbiler, varebiler og motorcykler må kun ske på optegnede parkeringspladser og ingen andre steder. Lastvogne (biler over 3,5 t.) og ikke-indregistrerede køretøjer må ikke efterlades eller stå på afdelingens område.

13.2. Campingvogne må ikke henstilles på afdelingens område. Angængere/trailere må ikke parkeres uden tilladelse. Der skal ansøges på Ejendomskontoret. Parkering af trailere er kun for afdelingens beboere. Anhængere/trailere og lignende må kun holde på afdelingens område på de, af Ejendomskontoret, anviste pladser.

13.3. Cykler må kun parkeres i cykelkældrene eller i de opsatte cykelstativer på udendørs fællesarealer. Knallerter må kun parkeres i de aflåste rum på parkeringspladsen. Det er således ikke tilladt at parkere knallerter eller andre motoriserede køretøjer i cykelkældrene, kælderrummene eller ved cykelstativerne og på græs- og stiarealerne.

13.4. Det er ikke tilladt at have brændstofsdrevne køretøjer med i elevatoren.

13.5. Ejendomskontorets personale har til enhver tid ret til - og uden varsel - at fjerne ulovligt henstillede eller parkerede cykler, barnevogne, klapvogne, indkøbsvogne, knallerter m.v.

 

14. Postkasser

14.1. Du har pligt til at tømme din postkasse.

 

15. Skadedyr

15.1. Hvis du ser eller hører skadedyr på afdelingens område, f.eks. mus, rotter, kakerlakker og lignende, skal du straks meddele det til Ejendomskontoret.

15.2. For at mindske risikoen for skadedyr må du ikke henkaste affald eller fodre fugle, katte eller andre smådyr.

 

16. Skiltning

16.1. Navneskilte må kun sættes op i den udførsel, der er godkendt af Ejendomskontoret.

 

17. VVS-installationer og afløb

17.1. Er VVS-installationerne i din bolig i stykker og/eller utætte, skal du straks melde det til Ejendomskontoret.

17.2. Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort merforbrug af vand, der både er dyrt og bealster miljøet. Derudover kan vandhaner, der er i stykker, være en lydmæssig gene for andre beboere.

Hvis dine vandhaner og dit toilet ikke fungerer optimalt, skal du straks kontakte Ejendomskontoret, som vil tage stilling til, om det er defekt, og skal repareres eller skiftes ud.

Manglende indberetning kan medføre, at du gøres ertatningsansvarlig for det tab, som afdelingen kan blive påført som følge heraf.

17.3. For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal du være varsom med, hvad du skyller ud i vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden, og må ikke kommes i toilettet.

 

18. Ødelæggelse og hærværk

18.1. Du har ansvar for skader på ejendommen, som er begået af dig, medlemmer af din husstand eller dine gæster. Hvis dette sker, vil du blive gjort erstatningsansvarlig, og du vil i den forbindelse modtage erstatningskrav fra afdelingen.

 

19. Ændringer til husordenen

19.1. Anvisninger til Ejendomskontorets personale skal følges af alle.

Beboerne i Store Hus kan ved stemmeflerhed på et beboermøde vedtage ændringer til husordenen.

19.2. Denne husorden, gældende for Store Hus, træder i kraft pr. 1. oktober 2013.

 

Afslutning

Du skal som beboer i Store Hus aktivt bidrage til at husordenen overholdes. Det er i alles interesse at bo i trygge rammer og efterleve husordenen. Den er udarbejdet for beboerne, og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle.

Idet Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt og ret til at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

Når du modtager vejledning og henstillinger fra Ejendomskontoret under henvisning til boligoverenskomst (lejekontrakt), vedtægter eller husorden, har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som afdelingen sætter for at bringe forholdene i orden.

Manglende overholdelse af husordenen kan i sidste ende medføre opsigelse/ophævelse af lejemål. 

 

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.